Privacyverklaring

Kooy Mediconsult B.V., gevestigd aan Tuinlaan 46
3111 AV SCHIEDAM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en / of medische gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

  • URL: https://www.kooymediconsult.nl
  • e-mail: secretariaat@kooymediconsult.nl
  • Post adres: Tuinlaan 46, 3111 AV SCHIEDAM
  • Telefoon: +31 10 42 66 399
  • Fax: +31 10 4261173

Marc Jansen van Rosendaal is de Functionaris Gegevensbescherming van Kooy Mediconsult B.V. Hij is te bereiken via mjansen@kooymediconsult.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken via deze Website:
Kooy Mediconsult B.V. verwerkt op deze website geen persoonsgegevens ook worden deze hier niet opgeslagen. Ook gebruiken we geen socialmedia plugins. Alleen dan, indien u expliciet van het contact formulier op onze web pagina gebruik maakt worden de door u opgegeven informatie per beveiligde e-mail naar ons verzonden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kooymediconsult.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kooy Mediconsult B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • In de meest voorkomende gevallen: Keuringen, vaccinaties medische adviezen, advies inzake letselschade,  arbo dienstverlening etc. vallen uw gegevens onder de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De informatie zal dan ook conform deze wet door ons worden behandeld en gebruikt. Met de daarvoor in deze wet genoemde bewaar termijnen.
  • In alle overige gevallen gebruiken wij de door u aangeleverde gegevens enkel om U te kunnen bellen of e-mailen of uitnodigen voor de door U gewenste dienstverlening. Mocht U gebruik maken van een van onze diensten dan vallen u gegevens onder de hiervoor genoemde wetgeveing.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kooy Mediconsult B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kooy Mediconsult B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kooy Mediconsult B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • In alle situaties waarbij de WGBO van toepassing is worden uw gegevens bewaard conform de bewaartermijnen genoemd in de wet, ingaande einde dienstverband, dan wel na de laatste behandel datum.
  • In alle situaties waarbij er geen sprake van de WGBO dan wel een doorlopende dienstverleningsrelatie  verwijderen wij Uw Persoonsgegevens 1 jaar na het laatste contact.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Kooy Mediconsult B.V. verstrekt zonder schriftelijke toestemming van betrokkene geen informatie aan derden.  In het geval dit binnen de WGBO valt alleen met een, machtiging van de betrokkene, voor de overdracht van medische informatie aan een specifieke persoon of instantie. In alle andere gevallen alleen om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen waarbij het in de meeste gevallen dan geanonimiseerde gegevens gaat.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kooy Mediconsult B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kooy Mediconsult B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden geen cookies geplaatst door derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kooy Mediconsult B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Indien dit gegevens betreft die voortkomen uit een dienstverlening vallende onder de WGBO zal Uw verzoek voor inzage, overdracht of wijziging dienen te voldoen aan de WGBO.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kooymediconsult.nl. Indien het medische gegevens betreft die vallen onder de WGBO dient een verzoek altijd schriftelijk te worden gedaan.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kooy Mediconsult B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kooy Mediconsult B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@kooymediconsult.nl.